Flakstad kirke, Nordland

Flakstad kirke, Nordland

Flakstad kirke ligger på stedet Flakstad i Flakstad kommune i Nordland.