Gruben kirke

Gruben kirke

Gruben kirke er en langkirke fra 1965 i Rana kommune, Nordland fylke.