Vardø kirke, Finnmark

Vardø kirke, Finnmark

Vardø kirke er en langkirke fra 1958 i Vardø kommune, Finnmark fylke.