Borgarting lagmannsrett

Borgarting lagmannsrett er en av Norges seks lagmannsretter. Det området hvor Borgarting lagmannsrett har domsmyndighet, kalles Borgarting lagdømme. Lagdømmet ble opprettet i 1995, da Eidsivating lagdømme ble delt. Borgarting lagdømme er det største i Norge og omfatter følgende lagsogn (rettskretser):

 • Oslo (Oslo og Akershus fylker unntatt domssognene Nedre Romerike, Eidsvoll og Nes)
 • Buskerud fylke
 • Østfold fylke

Borgarting lagmannsrett er også den største av lagmannsrettene målt i antall saker per år og antall ansatte. Pr. november 2014 har Borgarting lagmannsrett 64 faste dommere. Retten har sete i Oslo. Internt er domstolen organisert i fem avdelinger (administrasjonsavdelingen, de dømmende avdelingene (avdeling 1, 2 og 3), samt avdeling 4 som behandler anker over kjennelser og beslutninger i straffesaker og sivile saker).

Borgarting lagmannsrett er ankeinstans for tingrettene i lagdømmet både i sivile saker og straffesaker. Den er også ankeinstans for jordskifterettene i Eidsivating jordskiftedømme, samt for visse avgjørelser truffet av jordskifteoverretten. I tillegg er lagmannsretten førsteinstans for rettslig overprøving av avgjørelser fra Trygderetten. Dessuten behandler lagmannsretten overskjønn.

Ved siden av de alminnelige domstoler virker jordskifterettene. Jordskiftedømmene følger lagdømmegrensene, men slik at jordskifterettene i Borgarting lagdømmes område hører til Eidsivating jordskiftedømme.

Innenfor Borgarting lagmannsretts jurisdiksjonsområde fins følgende 10 førsteinstansdomstoler:

 • Oslo tingrett
 • Oslo byfogdembete
 • Asker og Bærum tingrett
 • Follo tingrett
 • Moss tingrett
 • Fredrikstad tingrett
 • Sarpsborg tingrett
 • Halden tingrett
 • Heggen og Frøland tingrett
 • Drammen tingrett
 • Eiker, Modum og Sigdal tingrett
 • Kongsberg tingrett
 • Hallingdal tingrett
 • Ringerike tingrett

Kilde: Store norske leksikon ved Jon Gisle

Bilder: