datalagringsdirektivet

Datalagringsdirektivet, DLD, er et EU-direktiv (direktiv 2006/24/EF) som pålegger tele- og internett-tilbydere å lagre trafikkdata, lokaliseringsdata og abonnementsdata i forbindelse med telefoni, mobiltelefoni, bredbåndstelefoni, e-post og internett-aksess. De lagrede dataene omfatter opplysninger om hvem som kommuniserte med hvem, når kommunikasjonen fant sted, hvor de kommuniserende befant seg og hvilken kommunikasjonsform som ble benyttet.

Direktivets formål er å «sikre, at der er adgang til disse data i forbindelse med efterforskning, afsløring og retsforfølgning af grov kriminalitet», jf artikkel 1. Direktivet fastsetter at dataene skal lagres i minst seks måneder og maksimalt to år.

EU-domstolen fastslo i en dom 8. april 2014 at direktivet bryter med EUs charter om grunnleggende rettigheter, fordi det krenker borgernes rett til privatliv. At direktivet åpner for lagring av data i to år, er ifølge domstolen i strid med det EU-rettslige proporsjonalitetsprinsipp.

Direktivet har i Norge vakt debatt idet kritikerne mener at personvernhensyn ikke er godt nok ivaretatt.

Kilde: Store norske leksikon