konkurs

Konkurs er et juridisk begrep som beskriver det å ta samlet beslag i alle eiendelene til en skyldner for gjennom salg å dekke inn fordringshavernes utestående.

Konkursbehandling foregår i tingretten og er regulert av konkursloven. Et konkursbo, styrt av en bobestyrer, overtar forvaltningen av den konkursrammedes eiendeler ved åpning av konkurs.

Konkurranse eller manglende markedsgrunnlag er typiske grunner til at insolvens kan inntreffe. Endringer i markedet eller andre praktiske rammebetingelser for en virksomhet kan gi omsetningssvikt eller økte kostnader.

Et vilkår for å slå noen konkurs er at vedkommende er insolvent. Dette er tilfelle dersom debitors faktiske og fremtidig forventede inntekter ikke er tilstrekkelig til å dekke løpende utgifter (illikviditet) og det er heller ikke er mulig å oppnå dekning ved å selge alle debitors aktiva (insuffisiens). For at konkurs kan åpnes forutsettes det dessuten at begjæring om dette er kommet inn til retten.

Debitor kan velge å selv slå seg konkurs, men som oftest vil begjæringen komme fra en fordringshaver. Å unnlate å slå seg selv konkurs (evt. å begjære gjeldsforhandling) vil i enkelte tilfeller kunne være straffbart, dersom den økonomiske situasjonen er prekær og debitor må forstå dette, jf. Almindelig borgerlig Straffelov § 284.

 

Kilde: Wikipedia