Lavangen kirke, Troms

Lavangen kirke, Troms

Lavangen kirke er en langkirke i Lavangen kommune, Troms fylke.