Finanstilsynet

Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) er en norsk statlig etat som fører tilsyn med foretak og markeder for å bidra til finansiell stabilitet og fungerende markeder. Tilsynet er underlagt Finansdepartementet.

I forbindelse med en omorganisering og flytting til nye lokaler i desember 2009 skiftet Kredittilsynet navn til Finanstilsynet.

Tilsynets jurisdiksjon omfatter banker, finansieringsselskaper, kredittforetak, forsikringsselskaper, pensjonskasser, verdipapirforetak, verdipapirfondsforvaltning og markedsadferd i verdipapirmarkedet, børser og autoriserte markedsplasser, oppgjørssentraler og verdipapirregistre, eiendomsmeglingsforetak, inkassoforetak, regnskapsførere og revisorer.

Kilder: Wikipedia, Store norske leksikon

Finanstilsynet bildegalleri (bildene kan lisensieres via Kosmos’ mediarkiv):