Senja tingrett

Senja tingrett er en førsteinstansdomstol i Hålogaland lagdømme. Domstolen ledes av en sorenskriver og har i tillegg én tingrettsdommer, to dommerfullmektiger og fire funksjonærer.